Μετά από 26 χρόνια τηλεοπτικής αναρχίας, η κυβέρνηση ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο της νόμιμης χρήσης των τηλε-συχνοτήτων. Σε πρώτη φάση τα τηλεοπτικά κανάλια καλούνται να καταβάλουν άμεσα τα χρέη τους από το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, που φθάνουν στα 24.150.633,93 ευρώ για την τελευταία τετραετία. Θα ακολουθήσει, όπως προαναγγέλλει ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς η έναρξη της διαδικασίας για την προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών.

Συνολικά, οι οφειλές των καναλιών προς το δημόσιο για το τέλος χρήσης των τηλεοπτικών συχνοτήτων φθάνει στο ποσό των 24.150.633,93 ευρώ για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Νίκος Παππάς αναρτώντας τα στοιχεία στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η νομοθεσία για την είσπραξη των οφειλών θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, όπως αναφέρει η απόφαση, με την οποία παρουσιάζεται αναλυτικά και το χρέος κάθε καναλιού από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων -χρέη τα οποία έχουν ως εξής:

       
  ANTENNA TV 6.498.082,54 €  
  CHANNEL 9 14.554,72 €  
  MAKEDONIA TV 61.773,24 €  
  CITY NEWS 121.648,32 €  
  ALPHA 3.970.132,02 €  
  SKAI 2.120.672,51 €  
  MEGA CHANNEL 7.403.900,00 €  
  STAR CHANNEL 3.903.305,70 €  
  902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM, νυν Ε 56.564,88 €  
  Τελικό Ποσό 24.150.633,93 €  
     
 

Αναλυτικά:

  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA ΤV ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων, ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (6.498.082,54€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CHANNEL 9 ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (14.554,72€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MAKEDONIA TV ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (61.773,24€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CITY NEWS ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (121.648,32€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (3.970.132,02€).
  • Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό SKAI ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, εκατόν είκοσι χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.120.672,51€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριών χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (7.403.900,00€).
  • Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων τριών χιλιάδων, τριακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.903.305,70€).
  • Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό 902 ARISTERA STA FM ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (56.564,88€).

Το τέλος χρήσης συχνοτήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ορίζεται στο 2% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται σε ετήσια βάση.

Ο ΟΤΕ και η NOVA

Πέραν των ιδιωτικών καναλιών ποσό 291.742,51 ευρώ από το τέλος χρήσης συχνοτήτων οφείλει και ο ΟΤΕ για την τριετία 2012, 2013, 2014. Η Multichoise Hellas, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της συνδρομητικής NOVA οφείλει ποσό 16.328.654,38€) για τα έτη 2012, 2013, 2014.

Διαβάστε επίσης:

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τις οφειλές τόσο των ιδιωτικών καναλιών όσο και του ΟΤΕ και της NOVA:


ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV 96.242.708€ 1.924.854,16€
CHANNEL 9 194.333,25€ 3.886,67€
MAKEDONIA TV 1.178.088,18€ 23.561,76€
CITY NEWS 2.105.038,55€ 42.100,77€
ALPHA 60.121.960,12€ 1.202.439,20€
SKAI 31.146.895,00€ 622.937,90€
MEGA CHANNEL 112.088.000,00€ 2.241.760,00€
STAR CHANNEL 53.249.292,14€ 1.064.985,84€
902 ARISTERA STA FM 1.169.218,82€ 23.384,38€
 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV 90.083.432,00€ 1.801.668,64€
CHANNEL 9 384.186,41€ 7.683,73€
MAKEDONIA TV 880.485,65€ 17.609,71€
CITY NEWS 1.500.089,66€ 30.001,79€
ALPHA 51.896.520,02€ 1.037.930,40€
SKAI 28.152.656,72€ 563.053,13€
MEGA CHANNEL 98.029.000,00€ 1.960.580€
STAR CHANNEL 52.816.769,63€ 1.056.335,39€
902 ARISTERA STA FM 1.093.157,15€ 21.863,14€
 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV 72.038.903,00€ 1.440.778,06€
CHANNEL 9 104.922,38€ 2.098,45€
MAKEDONIA TV 619.540,65€ 12.390,81€
CITY NEWS 1.254.004,23€ 25.080,08€
ALPHA 44.821.439,41€ 896.428,79€
SKAI 24.592.071,63€ 491.841,43€
MEGA CHANNEL 83.457.000,00€ 1.669.140,00€
STAR CHANNEL 44.958.845,74€ 899.176,91€
902 ARISTERA STA FM 565.868,43€ 11.317,36€
 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV 66.539.084,00€ 1.330.781,68€
CHANNEL 9 44.293,51€ 885,87€
MAKEDONIA TV 410.548,06€ 8.210,96€
CITY NEWS 1.223.284,13€ 24.465,68€
ALPHA 41.666.681,62€ 833.333,63€
SKAI 22.142.002,32 442.840,05€
MEGA CHANNEL 72.621.000,00€ 1.532.420,00€
STAR CHANNEL 44.140.377,83€ 882.807,56€
E-Radio TV (902 ARISTERA STA FM) Δεν έχει προσκομισθεί ισολογισμός έτους 2013 _
 
ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
2014 2013 Ε Radio-tv (πρώην 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM) 2% null
    ANTENNA 2% 1,330,781.68 €
    CHANNEL 9 2% 885.87 €
    MAKEDONIA TV 2% 8,210.96 €
    CITY NEWS 2% 24,465.68 €
    ALPHA 2% 833,333.63 €
    SKAI 2% 442,840.05 €
    MEGA CHANNEL 2% 1,532,420.00 €
    STAR CHANNEL 2% 882,807.56 €
         
2013 2012 ANTENNA 2% 1,440,778.06 €
    CHANNEL 9 2% 2,098.45 €
    MAKEDONIA TV 2% 12,390.81 €
    CITY NEWS 2% 25,080.08 €
    ALPHA 2% 896,428.79 €
    SKAI 2% 491,841.43 €
    MEGA CHANNEL 2% 1,669,140.00 €
    STAR CHANNEL 2% 899,176.91 €
    902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 2% 11,317.36 €
         
2012 2011 ANTENNA TV 2% 1,801,668.64 €
    CHANNEL 9 2% 7,683.73 €
    MAKEDONIA TV 2% 17,609.71 €
    CITY NEWS 2% 30,001.79 €
    ALPHA 2% 1,037,930.40 €
    SKAI 2% 563,053.13 €
    MEGA CHANNEL 2% 1,960,580.00 €
    STAR CHANNEL 2% 1,056,335.39 €
    902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 2% 21,863.14 €
         
2011 2010 ANTENNA TV 2% 1,924,854.16 €
    CHANNEL 9 2% 3,886.67 €
    MAKEDONIA TV 2% 23,561.76 €
    CITY NEWS 2% 42,100.77 €
    ALPHA 2% 1,202,439.20 €
    SKAI 2% 622,937.90 €
    MEGA CHANNEL 2% 2,241,760.00 €
    STAR CHANNEL 2% 1,064,985.84 €
    902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 2% 23,384.38 €
         
         
Συνολικό Ποσό   ANTENNA TV 6,498,082.54 €  
    CHANNEL 9 14,554.72 €  
    MAKEDONIA TV 61,773.24 €  
    CITY NEWS 121,648.32 €  
    ALPHA 3,970,132.02 €  
    SKAI 2,120,672.51 €  
    MEGA CHANNEL 7,403,900.00 €  
    STAR CHANNEL 3,903,305.70 €  
    902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM, νυν Ε 56,564.88 € χωρίς το αντάλλαγμα 2014
    Τελικό Ποσό 24,150,633.93 €